من هیچکس ام                     از این هیچکس ام                              ,با هیچ هیچکسی سخن نگفته ام                     .تا کنون                                         .پس ......             بکشا مهر سکوت از این بی کسی و هیچکسی          .ندانم                                          .که کیستی                                                   .

که مرا هر دم یاد میکنی و                                      

من اگاهم از این یاد                          ناراحتم از دوری                  رهایم کن از غم                 بیا بیا بیا بیا بیا                       که                        ؟؟؟؟؟                                    
دوشنبه هفتم 2 1388
X